Lyrics - MANJHA - Aayush Sharma & Saiee M Manjrekar

Lyrics - MANJHA - Aayush Sharma & Saiee M Manjrekar

Lyrics - MANJHA - Aayush Sharma & Saiee M Manjrekar | Vishal Mishra | Riyaz Aly | Anshul Garg


Lyrics - MANJHA ✍️


โ„๐•ฆ๐•ž๐•ž๐•š๐•Ÿ๐•˜ ๐ŸŽถ๐ŸŽถ๐ŸŽถ

โ„๐•’๐•š ๐•„๐•’๐•Ÿ๐•›๐•™๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ซ,
๐•๐•–๐•’๐•™ ๐••๐•š๐• ๐•œ๐•š ๐•ก๐•’๐•ฅ๐•’๐•Ÿ๐•˜ ๐•œ๐•  ๐•‚๐•’๐•’๐•ฅ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–,
๐•‹๐•ฆ๐•›๐•™๐•š ๐•ค๐•– ๐•œ๐•’๐•ฅ๐•œ๐•– ๐•ช๐•–๐•™, 
๐”พ๐•š๐•ฃ๐•– ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐•™๐•’๐•’๐•ฅ ๐•ก๐•– ๐•’๐•’๐•œ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–

โ„๐•’๐•š ๐•„๐•’๐•Ÿ๐•›๐•™๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ซ,
๐•๐•–๐•’๐•™ ๐••๐•š๐• ๐•œ๐•š ๐•ก๐•’๐•ฅ๐•’๐•Ÿ๐•˜ ๐•œ๐•  ๐•‚๐•’๐•’๐•ฅ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–,
๐•‹๐•ฆ๐•›๐•™๐•š ๐•ค๐•– ๐•œ๐•’๐•ฅ๐•œ๐•– ๐•ช๐•–๐•™, 
๐”พ๐•š๐•ฃ๐•– ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐•™๐•’๐•’๐•ฅ ๐•ก๐•– ๐•’๐•’๐•œ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–

๐•„๐•–๐•ฃ๐•š ๐•›๐•’๐•’๐•Ÿ ๐•”๐•™๐•’๐•๐•š ๐•›๐•’๐•ช๐•– ๐•™๐•’๐•š
๐•‹๐•ฆ ๐•›๐•  ๐•ž๐•ฆ๐••๐•œ๐•– ๐••๐•–๐•œ๐•™๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–
๐•‹๐•ฆ๐•›๐•™๐•š ๐•ค๐•– ๐•œ๐•’๐•ฅ๐•œ๐•– ๐•ช๐•–๐•™, 
๐”พ๐•š๐•ฃ๐•– ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐•™๐•’๐•’๐•ฅ ๐•ก๐•– ๐•’๐•’๐•œ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–

โ„๐•’๐•š ๐•„๐•’๐•Ÿ๐•›๐•™๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ซ,
๐•๐•–๐•’๐•™ ๐••๐•š๐• ๐•œ๐•š ๐•ก๐•’๐•ฅ๐•’๐•Ÿ๐•˜ ๐•œ๐•  ๐•‚๐•’๐•’๐•ฅ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–,

โ„๐•ฆ๐•ž๐•ž๐•š๐•Ÿ๐•˜ ๐ŸŽถ๐ŸŽถ๐ŸŽถ๐ŸŽถ

โ„‚๐•’๐•ก๐•–๐•๐•๐•’
๐•‹๐•š๐•ฅ๐•๐•š๐•š ๐•ฅ๐•™๐•š ๐•ž๐•’๐•š๐•Ÿ ๐•“๐•’๐•จ๐•ฃ๐•š ๐•ค๐•š
๐•€๐••๐•™๐•’๐•ฃ ๐•œ๐•’๐•“๐•™๐•š ๐•ฆ๐••๐•™๐•’๐•ฃ ๐•œ๐•’๐•“๐•™๐•š
๐•‚๐•’๐•š๐•ค๐•– ๐•’๐•’ ๐•ฅ๐•™๐•–๐•–๐•™๐•–๐•ฃ๐•š ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐•™๐•’๐•’๐•ฅ ๐•ก๐•– ๐•’๐•’๐•œ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–.

๐•„๐•’๐•’๐•Ÿ ๐•ž๐•’๐•Ÿ๐•š๐•ช๐•  ๐•ค๐•– ๐•™๐•’๐•š๐•Ÿ ๐•Ÿ๐•’๐•ซ๐•’๐•ฃ๐•–๐•–,
๐•‚๐•ช๐•’ ๐••๐•’๐•ฃ๐•ž๐•š๐•ช๐•’๐•’๐•Ÿ ๐•™๐•’๐•š๐•Ÿ ๐•ช๐•–๐•™ ๐•™๐•’๐•ž๐•’๐•ฃ๐•–,

โ„๐• ๐• ๐• , ๐•„๐•’๐•’๐•Ÿ ๐•ž๐•’๐•Ÿ๐•š๐•ช๐•  ๐•ค๐•– ๐•™๐•’๐•š๐•Ÿ ๐•Ÿ๐•’๐•ซ๐•’๐•ฃ๐•–๐•–,
๐•‚๐•ช๐•’ ๐••๐•’๐•ฃ๐•ž๐•š๐•ช๐•’๐•’๐•Ÿ ๐•™๐•’๐•š๐•Ÿ ๐•ช๐•–๐•™ ๐•™๐•’๐•ž๐•’๐•ฃ๐•–,
๐”ป๐•š๐• ๐•œ๐•’๐•˜๐•’๐•ซ ๐•œ๐•’ ๐•–๐•œ ๐•ก๐•’๐•Ÿ๐•”๐•™๐•š 
๐•‹๐•ฆ ๐•’๐•ž๐•“๐•’๐•ฃ ๐•ค๐•’๐•ฃ๐•’ ๐•™๐•’๐•ช๐•–.

๐•‹๐•ฆ๐•›๐•™๐•– ๐•›๐•  ๐••๐•–๐•œ๐•™๐•– ๐•ฅ๐• ๐•™ 
๐•๐•–๐•™ ๐•ก๐•™๐•ฆ๐•ฃ ๐•ก๐•™๐•ฆ๐•ฃ ๐•ฆ๐••๐•• ๐•™๐•– ๐•›๐•’๐•ช๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–
โ„๐•’๐•š ๐•„๐•’๐•Ÿ๐•›๐•™๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ซ,
๐•๐•–๐•’๐•™ ๐••๐•š๐• ๐•œ๐•š ๐•ก๐•’๐•ฅ๐•’๐•Ÿ๐•˜ ๐•œ๐•  ๐•‚๐•’๐•’๐•ฅ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–,
๐•‹๐•ฆ๐•›๐•™๐•š ๐•ค๐•– ๐•œ๐•’๐•ฅ๐•œ๐•– ๐•ช๐•–๐•™, 
๐”พ๐•š๐•ฃ๐•– ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐•™๐•’๐•’๐•ฅ ๐•ก๐•– ๐•’๐•’๐•œ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–.

โ„๐•’๐•š ๐•„๐•’๐•Ÿ๐•›๐•™๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•’ ๐•ฅ๐•–๐•ซ,
๐•๐•–๐•’๐•™ ๐••๐•š๐• ๐•œ๐•š ๐•ก๐•’๐•ฅ๐•’๐•Ÿ๐•˜ ๐•œ๐•  ๐•‚๐•’๐•’๐•ฅ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–,
๐•‹๐•ฆ๐•›๐•™๐•š ๐•ค๐•– ๐•œ๐•’๐•ฅ๐•œ๐•– ๐•ช๐•–๐•™, 
๐”พ๐•š๐•ฃ๐•– ๐•ฅ๐•–๐•ฃ๐•š ๐•”๐•™๐•’๐•’๐•ฅ ๐•ก๐•– ๐•’๐•’๐•œ๐•– ๐•™๐•’๐•ช๐•–

CREDITS :-
Title : Manjha


Starring: Aayush Sharma & Saiee Manjrekar
Singer : Vishal Mishra
Special thanks : Riyaz Aly ♥️
Music : Vishal Mishra
Lyrics: Vishal Mishra & Akshay Tripathi
Music Produced & Arranged by : Vishal Mishra
Addition Programming: Shubham Srivastava
Music Assistant : Kumar Gaurav Singh & Shubham Srivastava
Mixed & Mastered: Shadab Rayeen @New Edge Studios
Assistant engineer : Abhishek Sortey & Dhananjay Khapekar
Guitar: Shubham Srivastava
Sitar & Zitar: Hardik Verma
Backing Vocals : Deeksha Verma, Harneek Kaur, Ayushi & Eshaa
Recorded at: VM Studios by Shubham Srivastava & Kumar Gaurav Singh
Director :- Arvindr Khaira
Video Supervisor: Raghav Sharma
Distribution: Piyush Chandak
Creative director and Steadicam operator :- Amaninder singh (Nonu)
Stylist :- Outro by Akshita & Anulika Choudhary, Style by Jola
Assistant Director :- Sukhman Sukhu, Satnam Singh
Dop :- Anurag Solanki
Line Producer- Aadesh Gola
Production team- Rahul Dhir, Sanchit Arora and Usama Chouhan
Thanks for visiting us ๐Ÿ™
๐Ÿ†‡ Close